President:
Swati Deshpande

 

Secretary:
Prassad Nevrekar

 

Treasurer:
Vijay Raigaonkar

 

Event management coordinator:
Kedar Bhide

Sunil Rege
 

Technical Coordinator:
Ram Padte

Gaurav Gawande
 

Food coordinator:
Smita Telang

Bhushan Naik

Cultural activities Coordinator:

Pallavi Shinde-Mane

Aditri Sapre

Chandrashekhar Mahale

BMM Uttarranga Representative:

Prassad Nevrekar

Youth Commitee Representative:

TBD

Advisors:

Amar Keskar ( Legal/Finance)

Shital Barman ( Operations)

Prabodh Telang ( Cultural/ Event Management)

SEVA collaborator:

Shardul Takalkar

Marathi Shala Representative:

Shubhangi Kadam