top of page

Committee 2022-2023
President:

Chandrashekhar Mahale

Secretary:
Bhushan Naik

Treasurer:
Vijay Raigaonkar

 

Food coordinator:
Smita Telang

Cultural Coordinator:

Prerana Ghalsasi

Pranav Athalye

Manasi Athalye

Advisors:

Swati Deshpande

Kedar Bhide
Amar Keskar

Marathi Shala Representative:

Amar Keskar

BMM Representative:

Shital Barman

SEVA Collaborator:

Shardul Takalkar

bottom of page